Skip to content

KODEX AQUA VERDE

 
Tento kodex je základním dokumentem popisujícím principy a postupy celé společnosti Aqua Verde s.r.o. Jeho cílem je pro společně sdílené hodnoty nastavit jednotné chápání jejich projevů v každodenní pracovní praxi a vytvořit rovné prostředí, které formuje členy společnosti v mravně i sociálně vyzrálé občany. Kodex je závazným dokumentem pro všechny členy společnosti.
 
Jeden ze základních principů, na kterém je kodex postaven, vychází z toho, že společnost Aqua Verde s.r.o. si je vědoma, že svým jednáním může negativně či pozitivně ovlivnit přírodu, krajinu, hydrologické poměry. Je si také vědoma, že svým jednáním ovlivňuje veřejnost. Proto jedná tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování těchto oblastí a aby se zodpovědně přistupovalo k těmto oblastem. Společnost Aqua Verde s.r.o. netoleruje jakékoli porušení tohoto kodexu, a navíc jej může posuzovat jako závažné porušení pracovních povinností. Kodex je vyjádřením našeho závazku vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, kolegům i přírodě.
 

 1. Svou práci vykonávají všichni členové společnosti Aqua Verde s.r.o. podle svých nejlepších znalostí a schopností, s maximální mírou profesionality, slušnosti i vstřícnosti k třetím stranám a ochotou pomoci. Třetí stranou se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba odlišná od členů společnosti Aqua Verde s.r.o., včetně obchodního partnera či orgánů veřejné správy (dále jen „třetí strana“). Členové jednají vždy tak, aby třetí strany neuvedli v omyl, poskytují pouze pravdivé a přesné informace. Jsou si vědomi, že svým chováním a vystupováním reprezentují společnost Aqua Verde s.r.o. Jednají transparentně a podporují dobré mravy.
 2. Všichni členové pravidelně dbají o svůj zevnějšek a oblečení tak, aby odpovídal jejich pracovnímu zařazení. Všichni členové také dbají na pravidelnou kontrolu, čištění a údržbu všeho nářadí, strojů, vybavení, zařízení a dalších pracovních nástrojů, které užívají při výkonu své práce. Jakékoliv poškození, nebo nadměrné opotřebení, které omezuje činnost a pracovní efektivitu, neprodleně hlásí dalším členům společnosti, za cílem zajištění maximální kolektivní bezpečnosti, pracovní efektivity a důstojné reprezentace společnosti.
 3. V rámci zlepšování a zkvalitňování nauky o přírodě, enviromentálních jevech, vztahu člověka ke krajině je společnost Aqua Verde s.r.o. povinna minimálně jednou za rok podniknout aktivity, která tento cíl naplní. Mezi vzdělávací aktivity patří: naučný příspěvek na blog Aqua Terra, enviromentální výukový program pro žáky všech stupňů studia, workshopy a přednášky.
   
  Jiné formy vzdělávacích aktivit musí být odsouhlaseny všemi vedoucími členy Aqua Verde s.r.o. . 
   
  Na přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit se podílejí všichni členové společnosti bez rozdílu.
 4. Podřízení členové společnosti chrání práva duševního vlastnictví nadřízených členů společnosti. Všichni respektují a chrání duševní vlastnictví třetích stran.
 5. Členové společnosti dodržují právní i interní předpisy a pokyny svých nadřízených osob ve společnosti. Dále členové sledují relevantní právní předpisy, které potřebují k výkonu své práce. Všichni členové dodržují veškeré platné zákony České Republiky.
 6. Všichni členové společnosti Aqua Verde s.r.o., kteří přicházejí při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
 7. Všichni členové společnosti vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili hospodárné využívání majetku společnosti a svěřených hodnot. Při plnění pracovních povinností postupují tak, aby společnosti nevznikaly zbytečné náklady. Členové nejsou oprávněni si pro svoji potřebu nebo pro potřebu jiné osoby neoprávněně přivlastnit finanční prostředky, zdroje nebo majetek společnosti, ostatních členů společnosti či třetích stran.
 8. Všichni členové společnosti dbají na bezpečnostní ochranu při používání IT systémů a zpracování dat
 9. Členové společnosti nezneužívají svého postavení, věcí či zařízení společnosti, svého pracovního času nebo informací, které se dozví při výkonu své práce, pro své soukromé zájmy nebo zájmy třetích stran, a to ani po skončení pracovního poměru.
 10. Všichni členové společnosti dodržují nestrannost a rovnost přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám
 11. Jestliže byl některý z členů společnosti pověřen, aby ve vymezených záležitostech za společnost Aqua Verde s.r.o., nebo za její členy právně jednal, např. uzavíral smlouvy či činil objednávky, je povinen dodržovat limity takového pověření.
 12. Členové společnosti disponující logem společnosti, sloganem či jinými grafickými prvky za cílem vytváření materiálů, které tyto prvky obsahují, jednají s těmito prvky vždy podle interního manuálu, který upravuje nakládání s těmito prvky. Cílem tohoto bodu je jednotná grafická struktura všech dokumentů a dalších materiálů a jednotná reprezentace společnosti.
 13. V případě, že je jakýkoliv člen společnosti požádán nebo je na něho vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy, interními předpisy či pokyny nadřízeného člena společnosti či jiného člena společnosti, je povinen odmítnout takovéto jednání a nahlásit jej. Vedoucí členové společnosti zachovávají mezi svými podřízenými rovný přístup s tím, že hlavní důraz při jejich výběru, hodnocení a rozvoji kladou na výsledky a kvalitu odvedené práce. Umožňují také jejich další rozvoj za účelem zefektivnění práce, podporují využívání získaných dovedností a znalostí v praxi. Jsou zodpovědní za plnohodnotné začlenění svých podřízených do pracovního kolektivu. Jsou vzorem nejen při uplatňování tohoto kodexu.
 14. Pokud se jakýkoliv člen společnosti Aqua Verde s.r.o. z vlastního rozhodnutí, nebo v rámci své činnosti dopustí trestného činu, jedná se o porušení právních předpisů, na kterém se zbytek společnosti Aqua Verde s.r.o. nikterak nepodílí.
 15. Jestliže na straně členů společnosti Aqua Verde s.r.o. vzniknou nejasnosti ohledně vydaných rozhodnutí, pokynů či nejasnosti ohledně výkladu právních či interních předpisů, je člen povinen si k dalšímu postupu vyžádat veškeré potřebné informace či stanoviska, aby se tak maximálně snížilo riziko porušení těchto předpisů či jiných ustanovení.
 16. Všichni členové společnosti mezi sebou udržují korektní a slušné vztahy. Podporují vzájemnou spolupráci a podílí se na vytváření atmosféry důvěry. Případné spory řeší klidně a věcně.
 17. Jakékoliv porušení tohoto kodexu bude interně spravedlivě posouzeno. Případné sankce či tresty se budou řešit v souladu se všemi platnými právními, interními předpisy a zákony.
 18. Odpovědnost za realizaci kodexu společnosti Aqua Verde s.r.o. náleží vedoucím členům společnosti, kteří zabezpečí, že všichni členové společnosti budou s tímto kodexem řádně a prokazatelně seznámeni, včetně změn.
   
  Vedoucí členové společnosti mají právo na úpravu kodexu. Jakákoliv úprava kodexu ale musí být jednohlasně odsouhlasena vedoucími členy společnosti.

Tento dokument nabývá účinnost od 1. ledna 2021. 

Verze 1.2